Voorwaarden

Voorwaarden

Deel dit artikel

Geschillencommissie Reizen België

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisvereenkomsten 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst 2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1°       de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a)       de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b)       de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van

tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c)       de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d)       de verstrekte maaltijden;

e)       de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f)       ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g)       de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h)       of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2°       de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3°       de betalingsmodaliteiten;

4°       het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5°       algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering

benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6°       de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7°       inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: informatie door de reiziger 3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst 4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie: 1°              de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2°       dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft; 3°       de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4°       de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5°       de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6°       informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7°       informatie over de interne klachtenbehandeling;

8°       informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 9°          informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1°       de nodige ontvangstbewijzen

2°       de vouchers en vervoerbewijzen

3°       informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs 5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1°       de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2°       de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3°       de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom 6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

 

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst 7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis 9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt; 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis 10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
 3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger 11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis 12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

 

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel 14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding 15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand 16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

 

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank 19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen

telefoon: +32 2 277 62 15 of +32 2 277 61 80 (9u tot 12 u) | fax: +32 2 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

- -- - -  VERSIE 20210514.03 - - - - -

Bijzondere voorwaarden Travel Design bv - pakketreizen

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van afzonderlijke reisdiensten. 

 

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator, of desgevallend als doorverkoper.

 

 1. OFFERTES

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter

informatief en niet contractueel.

 

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig tijdens de openingsuren van de dag van offerte, onder uitdrukkelijk voorbehoud van in offerte opgenomen afwijkingen en beschikbaarheid conform de aangeboden tarieven en diensten.

 

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

We maken uitdrukkelijk voorbehoud over de volledigheid van de (pre)contractuele informatie zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten opgesteld vanaf 01/07/2018 en resulterend uit offertes opgesteld voor 01/07/2018.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte of bestelling in aanvraag aan de reiziger bevestigen.

 

 1. Indien de klant van mening is dat een bepaald onderdeel van de reis essentieel is bij de uitvoering en indien niet voldaan dient aanleiding te geven tot de mogelijkheden op wijziging/opzegging zoals omschreven door de wet Art. 11 , dienen deze elementen van essentieel belang uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaandelijk aan het opstellen van de offerte/overeenkomst in aanvraag. Indien hier voorafgaandelijk geen uitdrukkelijke melding van gemaakt werd, worden beschouwd als een vrijblijvende wens/voorkeur.

 

 1. Bijzondere wensen en voorkeuren van de reiziger zijn wensen die ook als ze worden bevestigd door de organisator en ter plaatse toch niet kunnen worden geleverd, geen aanleiding kunnen geven tot de nietigheid van de overeenkomst noch tot enige eis tot schadeloosstelling.

 

 1. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
  1. De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd als zijnde inbegrepen, alsook alle belastingen en, indien van toepassing en opgesomd, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten zoals gekend bij bevestiging. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen/kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld maar niet-limitatief stoelreservatiekosten e.a., of die ingevolge lokale reglementeringen enkel op de bestemming door de reiziger kunnen betaald worden, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz.

 

Uitdrukkelijk nooit inbegrepen zijn onderandere maar niet limitatief: kosten via niet direct bij de overeenkomst betrokken partijen, kosten m.b.t internationaal paspoort, visa, pasfoto’s,

attesten, inentingen, verzekeringen, excursies/uitstappen/bezoek/toegangsgelden die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld zijn, alle persoonlijke uitgaven en fooien. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze diensten worden gegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsopgaven en -bevestigingen zijn geldig. Aan dossiers op aanvraag die niet bevestigd worden zijn steeds € 35 dossierkosten verbonden.

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

 1. We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van onderandere maar niet limitatief toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting aan in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke gekende prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van minimaal 30% van de totaalprijs. Sommige diensten zoals ondermeer maar niet limitatief vluchten, cruises, ea kunnen aanleiding geven tot een verhoogd voorschot.

Het saldo is verschuldigd uiterlijk 45 dagen voor vertrek. Sommige diensten zoals ondermeer maar niet limitatief vluchten, cruises, ea kunnen aanleiding geven tot een vervroegde saldodatum.

 

 1. Voorschotten, saldi en facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, op hun datum, netto en zonder korting. Wij aanvaarden cash betalingen conform de geldende regelgeving, alsook betaling per bankkaart of overschrijving.

 

 1. Elk op vervaldatum niet betaalde saldo van de overeenkomst, vermeld op bevestiging of factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een conventionele verwijlintrest aan 12 % per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, beide met een minimum van 250 EUR. Verwijlintresten en schadevergoedingen worden berekend van maand tot maand waarbij elke maand telt als een begonnen maand. Alle vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer het saldo enkel in hoofdsom laattijdig werd voldaan. Alle bedragen zijn te verhogen met eventuele kosten door onze juridisch adviseurs gemaakt aangaande het geschil.

 

Daarenboven behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling op de vervaldatum van de saldi van de overeenkomst vermeld op bevestiging of factuur, de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen desgevallend met de schadevergoeding worden verrekend.

 

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten inclusief de daartoe horende naam en contactgegevens van lokale dienstverleners, die louter als doel hebben de reiziger bij moeilijkheden of bij non-conformiteit tijdens de reis bij te staan, niet vrij te geven zolang de saldi van de overeenkomst niet zijn betaald..

 

 1. Bij opzegging, wijziging of overdracht van de overeenkomst heeft de reiziger slechts recht op terugbetaling van de bedragen die hij/zij aan de organisator heeft betaald.
 2. OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
  1. Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen tijdens een gesprek zoals aangeduid of per mail/brief op het adres, beide zoals opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren vermeld op onze website www.traveldesign.be/nl-be/contacteer-ons orden pas behandeld tijdens de kantooruren op de eerst volgende geopende werkdag.
  2. In geval van opzegging, zullen wij minimaal de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :
   1. Wanneer wij doorverkoper zijn van een pakketreis:
    1. Vluchten of andere transportmiddelen die deel uitmaken van een pakketreis zijn steeds 100% niet terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
    2. De vergoedingen zoals opgegeven door de organisator, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding tbv 15% op de reissom, waarbij het totaal van de vergoedingen de initiële totaalprijs van de reis niet kan overstijgen.
   2. Wanneer wij organisator zijn van een pakketreis tem 9 deelnemers, zijn deze gestandaardiseerde opzeggingsvergoedingen minimaal van toepassing, tenzij anders aangeduid in de overeenkomst of onder voorbehoud van bewijslast van hogere kost op het moment van opzegging:
    1. Tot 180 dagen voor vertrek: 25% van de totaalprijs exclusief de inbegrepen vervoersbiljetten 179-120 dagen voor vertrek: 50% van de totaalprijs exclusief de inbegrepen vervoersbiljetten 119-90 dagen voor vertrek: 75% van de totaalprijs exclusief de inbegrepen vervoersbiljetten Vanaf 89 dagen voor vertrek: 100% van de totaalprijs;
 3. Vluchten of andere transportmiddelen die deel uitmaken van een pakketreis zijn steeds 100% niet terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
 4. Complete reisdiensten zoals cruises die in zijn geheel bestempeld worden als een pakketreis, ook zonder toevoeging van andere reisdiensten, kunnen aanleiding geven tot verhoogde opzeggingsvergoedingen zoals aangeduid in de opzeggingsvergoedingen van de desbetreffende toeleverancier ;
 5. Dossierkosten, verzekeringspolissen, gemaakte kosten ifv van immigratie of visa-aanvragen, kosten van parallelle niet- pakketreis gebonden reisdiensten zoals oa luchthaventransferten en forfaitaire vergoedingen geven steeds aanleiding tot 100% vergoeding bij opzegging.
  1. Wanneer wij organisator zijn van een pakketreis vanaf 10 deelnemers, zijn deze gestandaardiseerde opzeggingsvergoedingen minimaal van toepassing, tenzij anders aangeduid in de overeenkomst of onder voorbehoud van bewijslast van hogere kost op het moment van opzegging:
   1. Tot 180 dagen voor vertrek: 75% van de totaalprijs exclusief de inbegrepen vervoersbiljetten Vanaf 179 dagen voor vertrek: 100 van de totaalprijs;
   2. Vluchten of andere transportmiddelen die deel uitmaken van een pakketreis zijn steeds 100% niet terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
   3. Complete reisdiensten zoals cruises die in zijn geheel bestempeld worden als een pakketreis, ook zonder toevoeging van andere reisdiensten, kunnen aanleiding geven tot verhoogde opzeggingsvergoedingen zoals aangeduid in de opzeggingsvergoedingen van de desbetreffende toeleverancier ;
   4. Dossierkosten, verzekeringspolissen, gemaakte kosten ifv van immigratie of visa-aanvragen, kosten van parallelle niet- pakketreis gebonden diensten zoals oa luchthaventransferten en forfaitaire vergoedingen geven steeds aanleiding tot 100% vergoeding bij opzegging.

 

Elke eventuele terugbetaling zal gebeuren na aftrek van de oa verzekeringspolissen, gemaakte kosten ifv van immigratie of visa-aanvragen, kosten van parallelle niet- pakketreis gebonden diensten zoals oa luchthaventransferten en forfaitaire vergoedingen.

 

 1. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
  1. Wanneer wij doorverkoper zijn van een pakketreis:

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal minimaal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten tbv. 35,- Euro per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van afzonderlijke reisdiensten of van de organisator en onder voorbehoud van bewijslast van hogere administratieve kosten op het moment van wijziging.

 1. Wanneer wij organisator zijn van een pakketreis:
  1. Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal minimaal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten tbv 15% van de reissom, met een minimum van 35,- euro per persoon en per wijziging, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers en onder voorbehoud van bewijslast van hogere administratieve kosten op het moment van wijziging;
  2. Voor specifieke reisdiensten zoals vluchten of andere transportmiddelen, cruises, verzekeringspolissen, gemaakte kosten ifv van immigratie of visa-aanvragen, niet- terugbetaalbare reisdiensten kosten van parallelle niet- pakketreis gebonden diensten zoals oa luchthaventransferten en forfaitaire vergoedingen gelden de opzeggingsvergoedingen als wijzigingskosten.

 

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elke geval ten laste van de reiziger.

 

 1. WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
  1. Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

 

 1. Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

 

 1. Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de [5] werkdagen na de aankondiging van de wijziging op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, verplicht de wet ons de overeenkomst automatisch te beëindigingen.

 

 1. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht.

De reiziger aanvaardt dat een overdracht afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing of kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets).

Indien de over te dragen reisdienst niet beschikbaar is kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de overdracht zijn in elke geval ten laste van de reiziger, met een minimale administratieve vergoeding van 35,- per overgedragen reiziger.

 

 1. NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND
  1. De reiziger is verplicht de procedure door de organisator opgelegd te volgen. De reiziger is eveneens verplicht om ons onverwijld en op een bewijskrachtige manier op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket. Daartoe behouden de organisator en de doorverkoper zich het recht voor om andere betrokken partijen of reisdienstverleners te consulteren naar de lokale omstandigheden van de geformuleerde non-conformiteit en zijn beslissing tot passende tussenkomst hierop af te stemmen.

Ten allen tijden is de reiziger verplicht de bewijzen die de non-conformiteit aantonen, te verzamelen en onverwijld ter beschikking te stellen van de organisator en de doorverkoper die zich hierop kan beroepen bij het vaststellen van een gepaste tussenkomst. De eventuele vergoeding van niet verkregen diensten wordt slechts terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest dat uitgaat van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

 

Behalve de opgelegde procedures door de organisator, moet de reiziger zijn klachten en bewijslast op de volgende wijze kenbaar maken :

 1. per email aan: REIZEN@TRAVELDESIGN.BE
 2. indien de reiziger van mening is dat een dringende tussenkomst van de organisator gewenst of noodzakelijk is, of zijn email zou toekomen buiten onze openingsuren vermeld op onze website www.traveldesign.be/nl-be/contacteer-ons dan is de reiziger verplicht de aankondiging van zijn email te (laten) melden op ons kantoornummer +32 3 440 19 80 tijdens onze openingsuren of op ons noodnummer +32 477 376 446 buiten onze openingsuren;
 3. elk social media platform zoals Facebook, Messenger, Whatsapp, ea wordt bij voorbaat uitgesloten als duurzame gegevensdrager bij de initiële formulering van de non- conformiteit en wordt enkel aanvaard als aanvullende manier om de non-conformiteit aan te kondigen indien de reiziger niet in de mogelijkheid zou zijn dit telefonisch te doen zoals omschreven in punt b, of op uitdrukkelijke vraag van de organisator.

 

 1. De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.
 2. De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, of ons onvoldoende tijd verleend om een gepaste oplossing te zoeken, hij ons verhindert om de eventuele non-conformiteit efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.
 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

De in de offerte, bestelling in aanvraag, overeenkomst opgenomen informatie met betrekking tot de reisdiensten werd opgemaakt volgens de gegevens die ons bekend waren tot 6 maanden voor publicatie van de informatie. Indien zich wijzigingen zouden voordoen in exploitatie, faciliteiten of diensten van de aangeboden reisdiensten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden medegedeeld.

 

 1. Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

 

 1. Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

 

 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering of non-conformiteit van (reis-)diensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de overeenkomst of die de reiziger (op de bestemming) heeft geboekt zonder onze uitdrukkelijke tussenkomst (zoals excursies, bijkomende activiteiten, ea).

 

 1. De prestaties van de organisator nemen aanvang en eindigen op de op-/afstapplaats van het hoofdvervoermiddel, zoals vermeld op de overeenkomst.

 

 1. De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en overde situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico's die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

 

 1. IDENTITEITSDOCUMENTEN
  1. De reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitsdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort waarvan soms met een geldigheid tot zes maanden na de terugreis noodzakelijk is.

Afhankelijk van de bestemming kan een visum vooraf geïntegreerd of bij aankomst ter plaatse uitgereikt in/aan het internationaal paspoort, of een pre-immigratieprocedure gebaseerd op het de gegevens van oa het internationaal paspoort, noodzakelijk zijn. Desgevallend kunnen extra informatiedocumenten of specifieke bewijzen noodzakelijk zijn.

Voor kinderen die niet over een definitieve geldige identiteitskaart met foto beschikken, dienen de ouders of voogd deze aan te vragen voor vertrek. Hou er rekening mee dat aanvragen geruime tijd vooraf dienen te gebeuren en raadpleeg hiervoor tijdig uw lokale overheid. Personen die op dag van vertrek niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet door hun ouders of voogd vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen waarop de ouders of voogd hun toestemming verlenen om te reizen. Raadpleeg uw lokale overheid voor de te legitimeren attesten.

Huisdieren kunnen in bepaalde gevallen mee op reis genomen worden mits specifieke richtlijnen opgelegd door het land van bestemming te respecteren. Zij moeten minstens in regel zijn met alle identiteit- en vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch moeilijkheden die voortvloeien uit de poging huisdieren mee te nemen.

 

 1. Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn identiteits- en immigratiedocumenten te controleren.

 

Op de niet-Belgische reiziger of reizigers met meerdere nationaliteiten waaronder de Belgische, rust de plicht om zich te informeren bij zijn/haar Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Voor specifieke bestemmingen geldt een inreisverbod indien bepaalde andere landen voorafgaandelijk werden bezocht of bepaalde visa werden verleend op het te gebruiken internationaal paspoort. Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

 

In het geval op ons beroep gedaan wordt om de aanvraag procedures te begeleiden, rust alle verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de correcte stukken bij de reiziger, al dan niet individueel.

Voor de begeleiding van de aanvragen wordt naast de officiële leges van de desbetreffende Consulaire diensten en van de eventueel geraadpleegde gespecialiseerde aanvraag-bedrijven, door ons eveneens een forfaitaire en een transportvergoeding aangerekend ifv het aantal aanvragen.

 

We wijzen in alle omstandigheden de verantwoordelijkheid over het resultaat van de visa- of immigratieaanvraag integraal af, alsook alle gevolgen mbt de uitvoerbaarheid van de reis en de kosten die voortvloeien uit een eventuele noodzaak tot wijziging, overdracht of opzegging van de overeenkomst.

 

We lichten de reiziger hierbij in dat sommige verzekeringsmaatschappijen in een annulatieverzekering dekking verlenen voor dit risico tot visa- of immigratie weigering.

 

 1. Degene die de overeenkomst aangaat, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om ons te informeren over zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht. Bij nalatigheid hieromtrent worden alle (financiële) gevolgen ten laste gelegd van de reizigers.

 

 1. GEZONDHEID

11.1. Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

 

 1. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.


 1. De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit inbegrepen is in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

 

 1. De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen, alsook de diensten van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, op de website www.itg.be

 

 1. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door MS Amlin Insurance SE – Insolvency claims, Bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE0644.921.425) tel. +32(0)2.8947000, e-mail: insolvency.claims.be@msamlin.com als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren.

 

 1. VERZEKERING PROFFESIONELE AANSPRAKLIJKHEID

Onze professionele aansprakelijkheid wordt verzekerd door Amlin Insurance SE hoofdzetel: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London, EC3V 4AG. Companies House No. SE000095 Belgisch bijhuis toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 2943 | RPR Brussel – BTW BE0644 921 425, te Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com tel. +32(0)2.8947000

 

 1. VLUCHTEN
  1. De vermelde dienstregelingen zijn absoluut indicatief en de vluchtnummers, -uren en -maatschappijen worden onder absoluut voorbehoud meegedeeld. De reizigers dienen er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden. Elke wijziging zal na ontvangst onverwijld worden meegedeeld aan de reiziger.

 

 1. De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

 

 1. De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

 

 1. De reiziger is verplicht om onmiddellijk na vaststelling alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij of haar aangestelde afhandeldienst, door middel van het invullen van een property irregularity report (PIR) voor het verlaten van de luchthaven. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te

                   bekomen. Bij andere transporten dan vluchten dient een gelijkwaardig attest opgesteld te worden door de service verlener of zijn mandataris.

 1. De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005 kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

 

 1. VERZEKERINGEN
  1. Verzekeringsmaatschappijen dienen aanzien te worden als een derde partij alwaar eventuele kosten kunnen verhaald worden, mits alle voorwaarden van de onderschreven polis nageleefd zijn. Alle kosten dienen ten allen tijden aan elke eisende partij voldaan te worden zonder inachtneming van welk verzekeringsdossier dan ook.

 

 1. De reiziger is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle noodzakelijke documenten voor de afhandeling van een schadegeval aan de maatschappij. Wij kunnen desgewenst optreden als tussenpersoon bij de afhandeling van schadegevallen, maar zonder enige verantwoordelijkheid te aanvaarden betreffende de beslissing ter zake van de verzekeringsmaatschappij.

 

 1. Desgevallend de reiziger zich beroept op een verzekering die niet bij ons werd onderschreven, zal 1 algemene kostenfactuur afgeleverd worden.

 

 1. In zoverre een aparte verzekeringspolis werd onderschreven, wordt de verzekeringspremie geacht automatisch deel uit te maken van de ontvangen betalingen.

 

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »).

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners, mogelijks gevestigd in derde landen. In de mate van het mogelijke doen wij beroep op partners/toeleveranciers die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

 

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail, per post, social media of andere communicatiekanalen.

 

Bovendien worden uw gegevens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.

 

U kan er ook zelf voor kiezen om in functie van uw bestemming, uw gegevens te delen met de FOD Buitenlandse zaken via de website www.travellersonline.diplomatie.be en dit om toe te laten u snel en accuraat te laten informeren bij crisissituaties in het buitenland.

 

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet.

Voor verdere informatie mbt de gegevens die wij verzamelen en behandelen verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die u kan terugvinden op onze website www.traveldesign.be Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

 

 1. KENNISGEVINGEN

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de overeenkomst op de volgende adressen plaatsvinden:

 

 • Tijdens een fysiek gesprek tussen de reiziger en ons, waarbij het resultaat genoteerd wordt op een duurzame gegevensdrager;
 • Per brief naar: FRUITHOFLAAN 23 BUS 2, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), BELGIE;
 • Per email aan: REIZEN@TRAVELDESIGN.BE

 

Indien éénzijdig door de reiziger opgesteld, kunnen ze pas als uitvoerbaar beschouwd worden na onze ontvangstbevestiging per gelijkaardige gegevensdrager. Indien de reiziger geen adres wenst te kiezen bij ons voor de afhandeling van zijn boekingen en bijhorende correspondenties of gegevensbehandeling, is hij verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen voor het sluiten van de overeenkomst.

 

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen- commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

De nietigheid van een formulering, beding of artikel uit deze voorwaarden, kan niet leiden tot een algehele nietigheid van de onderliggende bijzondere voorwaarden.

 

- -- - - VERSIE 20210514.03 - - - - -

Travel Design: Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten

Bijlage 1 - Deel B.- Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten in andere dan de in deel A bedoelde situaties Versie VVR 20180701.02

Van toepassing wanneer TRAVEL DESIGN bvba optreedt als PAKKETREIS ORGANISATOR


De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302,

omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Onderneming XY/Ondernemingen XY is/zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Onderneming XY/Ondernemingen XY beschikt/beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden

 

 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32- (0)2/894.70.00).

 

Ofwel:

 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Metrologielaan 8, 1130 Brussel, België, info@gfg.be, +32-(0)2/240.68.00).

 

 

Link naar de richtlijn:

Richtlijn (EU) 2015/2302,als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet


Bijzondere voorwaarden Travel Design bv - reisdiensten

BIJZONDERE VOORWAARDEN SELECTAIR TRAVEL DESIGN BVBA

Maatschappelijke zetel te Fruithoflaan 23 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen) RPR Antwerpen BTW BE0462701975, Erkenningsnummer 5771

B. VERKOOP VAN AFZONDERLIJKE REISDIENSTEN

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van afzonderlijke reisdiensten. 

 

Wanneer wij een afzonderlijke reisdienst verkopen in de zin van art. 71 van de wet, zijn de Standaard Informatieformulieren, aangeleverd door de desbetreffende reisdienst leverancier van toepassing en zijn namens Selectair TRAVEL DESIGN Bvba de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing :

 

 1. OFFERTES

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter

informatief en niet contractueel.

 

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig tijdens de openingsuren van de dag van offerte, onder uitdrukkelijk voorbehoud van in offerte opgenomen afwijkingen en beschikbaarheid conform de aangeboden tarieven en diensten.

 

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

We maken uitdrukkelijk voorbehoud over de volledigheid van de (pre)contractuele informatie zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten opgesteld vanaf 01/07/2018 en resulterend uit offertes opgesteld voor 01/07/2018.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.

 1. Indien de klant van mening is dat een bepaald onderdeel van de reis essentieel is bij de uitvoering en indien niet voldaan dient aanleiding te geven tot de mogelijkheden op wijziging/opzegging zoals omschreven door de wet Art. 11 , dienen deze elementen van essentieel belang uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaandelijk aan het opstellen van de offerte/overeenkomst in aanvraag. Indien hier voorafgaandelijk geen uitdrukkelijke melding van gemaakt werd, worden beschouwd als een vrijblijvende wens/voorkeur.

 

 1. Bijzondere wensen en voorkeuren van de reiziger zijn wensen die ook als ze worden bevestigd door de organisator en ter plaatse toch niet kunnen worden geleverd, geen aanleiding kunnen geven tot de nietigheid van de overeenkomst noch tot enige eis tot schadeloosstelling.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn als doorverkoper nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.

De prestaties nemen aanvang en eindigen op de op-/afstapplaats van het hoofdvervoermiddel, zoals vermeld op de overeenkomst.

 

 1. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
  1. De prijs omvat de reisdienst die in de overeenkomst is vermeld, alsook alle belastingen en, indien van toepassing en opgesomd, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten zoals gekend bij bevestiging. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen/kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld maar niet-limitatief stoelreservatiekosten e.a., of die ingevolge lokale reglementeringen enkel op de bestemming door de reiziger kunnen betaald worden, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz.

 

Uitdrukkelijk nooit inbegrepen zijn onderandere maar niet limitatief: kosten via niet direct bij de overeenkomst betrokken partijen, kosten m.b.t internationaal paspoort, visa, pasfoto’s,

attesten, inentingen, verzekeringen, excursies/uitstappen/bezoek/toegangsgelden die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld zijn, alle persoonlijke uitgaven en fooien. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze diensten worden gegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsopgaven en -bevestigingen zijn geldig. Aan dossiers op aanvraag die niet bevestigd worden zijn steeds € 35 dossierkosten verbonden.

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

 

 1. Voorschotten, saldi en facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de doorverkoper, op hun datum, netto en zonder korting. Wij aanvaarden cash betalingen conform de geldende regelgeving, alsook betaling per bankkaart of overschrijving.

 

 1. Elk op de vervaldatum niet betaalde saldo van de overeenkomst, vermeld op bevestiging of factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een conventionele verwijlintrest aan 12 % per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, beide met een minimum van 250 EUR. Verwijlintresten en schadevergoedingen worden berekend van maand tot maand waarbij elke maand telt als een begonnen maand. Alle vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer het saldo enkel in hoofdsom laattijdig werd voldaan. Alle bedragen zijn te verhogen met eventuele kosten door onze juridisch adviseurs gemaakt aangaande het geschil.

 

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten inclusief de daartoe horende naam en contactgegevens van lokale dienstverleners, die louter als doel hebben de reiziger bij moeilijkheden of bij non-conformiteit tijdens de reis bij te staan, niet vrij te geven zolang de saldi van de overeenkomst niet zijn betaald..

 

 1. Bij opzegging, wijziging of overdracht van de overeenkomst heeft de reiziger slechts recht op terugbetaling van de bedragen die hij/zij aan de organisator heeft betaald.

 

 1. OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden.

Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet ons toekomen tijdens een gesprek zoals aangeduid of per mail/brief op het adres, beide zoals opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren vermeld op onze website www.traveldesign.be/nl-be/contacteer-ons worden pas behandeld tijdens de kantooruren op de eerst volgende geopende werkdag.

 

 1. In geval van opzegging, wijziging of overdracht zullen wij minimaal de volgende vergoedingen aanrekenen :
  1. De vergoedingen conform de voorwaarden van de leverancier;
  2. Dossierkosten, reservatiefee’s, commissies en andere vergoedingen door de doorverkoper ingerekend in de verkochten diensten; zijn uitgesloten van enige terugbetaling;
  3. Daarenboven is een forfaitaire vergoeding van 15% op de initiële totaalprijs van de verkochte reisdienst inclusief toeslagen van toepassing, met een minimum van 35,- eur per persoon en per wijziging en onder voorbehoud van bewijslast van hogere administratieve kosten op het moment van wijziging.

 

 1. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door MS Amlin Insurance SE – Insolvency claims, Bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE0644.921.425) tel. +32(0)2.8947000, e-mail: insolvency.claims.be@msamlin.com als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren.

 1. VERZEKERING PROFFESIONELE AANSPRAKELIJKHEID

Onze professionele aansprakelijkheid wordt verzekerd door Amlin Insurance SE hoofdzetel: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London, EC3V 4AG. Companies House No. SE000095 Belgisch bijhuis toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 2943 | RPR Brussel – BTW BE0644 921 425, te Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com tel. +32(0)2.8947000

 

 1. VLUCHTEN

Art A14 uit “BIJZONDERE VOORWAARDEN PAKKETREIZEN” is van toepassing

 

 1. VERZEKERINGEN

Art A15 uit “BIJZONDERE VOORWAARDEN PAKKETREIZEN” is van toepassing

 

 1. IDENTITEITSDOCUMENTEN

Art A10 uit “BIJZONDERE VOORWAARDEN PAKKETREIZEN” is van toepassing

 

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Art A15 uit “BIJZONDERE VOORWAARDEN PAKKETREIZEN” is van toepassing

 

 1. NON-CONFORMITEIT
  1. Om zijn rechten te vrijwaren is de reiziger verplicht de procedure door de reisdienstverlener opgelegd, nadrukkelijk te volgen.

Opdat wij als doorverkoper in de mogelijkheid zouden zijn u hierbij trachten te begeleiden, staat het u vrij ons eveneens op de hoogte te brengen van de eventuele non-conformiteit. Hiervoor kan u gebruik maken van de volgende middelen:

 1. per email aan: REIZEN@TRAVELDESIGN.BE
 2. via ons noodnummer +32 477 376 446

 

12.2 De reiziger begrijpt dat indien hij reisdienstverlener niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, of hem onvoldoende tijd verleend om een gepaste oplossing te zoeken, hij verhindert om de eventuele non-conformiteit efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

 

 1. KENNISGEVINGEN

Art A16 uit “BIJZONDERE VOORWAARDEN PAKKETREIZEN” is van toepassing

 

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

De nietigheid van een formulering, beding of artikel uit deze voorwaarden, kan niet leiden tot een algehele nietigheid van de onderliggende bijzondere voorwaarden.

  

- -- - -  VERSIE 20210514.03 - - - -

Nicole helpt je graag verder
Nicole helpt je graag verder

Nicole helpt je graag verder

Selectair Travel Design

Heb je een vraag? Bel ons gerust even op of stuur ons een mailtje. Dan maken wij zo snel mogelijk werk van jouw aanvraag.

Fruithoflaan 23 bus 2
2600 Berchem